FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polscei na świecie
Portal o rynku mięsa i wędlin
[zamknij] Szanowni Państwo, informujemy iż Translator Google może zniekształcać oryginalny tekst i powodować błędy komunikacyjne. W przypadku pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00 pod numerem tel. 694 760 702 lub mailowo biuro@firmymiesne.pl

Partner główny portalu


Regulamin

§ 1. Definicje

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. Reklamodawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca Reklamę w Portalu oraz reklamująca swoje produkty i usługi.

2. Wydawca Reklamy – zarządzający portalem, prowadzący działalność gospodarczą pod numerem NIP 6371824833, REGON 356389930 ARGROUP z siedzibą w Olkuszu przy ulicy Kluczewskiej 2 

3. Portal – strona internetowa  lub zbiór takich stron zarządzana przez Wydawcę Reklamy, a także strona lub zbiór stron internetowych, w przypadku których Wydawca Reklamy dysponuje powierzchnią reklamową na podstawie odrębnych porozumień.

4. Reklama – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form promowania towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę, emitowana w serwisie  lub w serwisach partnerskich.

5. Użytkownik portalu –  osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie posiadająca  Reklamy w Portalu lecz korzystająca z jego funkcjonalności, użyteczności oraz materiałów zgodnie polityką prywatności stanowiącą odrębny dokument niniejszego regulaminu.

6. Klient – kontrahent dokonujący zakupu/transakcji Reklamodawca-Klient, Klient-Reklamodawca.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zamieszczania przez Reklamodawców w portalu  informacji o prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

2. Wydawca Reklamy zamieszcza reklamy w portalu na podstawie regulaminu.

3. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

4. Reklamodawcami w portalu  są tylko i wyłącznie firmy promujące swoje usługi lub produkty.

5. Osoba zainteresowana promowaniem swoich produktów i usług w portalu  zgłasza swoją firmę telefonicznie lub wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce rejestracja/logowanie na stronie portalu. Doradca ds. rozwiązań e-marketingowych kontaktuje się z zainteresowaną firmą w ciągu 48 godzin w celu przedstawienia i dopasowania odpowiedniej oferty, udzielając informacji o cenie, użyteczności oraz funkcjonalności.

6. Zatwierdzenia rejestracji nowego Reklamodawcy dokonuje Wydawca Reklamy.

7. Wydawca Reklamy tworzy prezentację Reklamodawcy na podstawie materiałów przysłanych emailowo przez osobę reprezentującą Reklamodawcę. Aktualizacja prezentacji, dodawanie nowych ogłoszeń następuje w ciągu 48 godzin od przysłania treści wiadomości na adres mailowy.

8. Utworzenie konta jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Osoba, która akceptuje regulamin, a także rejestruje firmę oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.

10. Reklamodawca może samodzielne aktualizować prezentację firmy. W tym celu Wydawca Reklamy udostępni  Reklamodawcy login i hasło do samodzielnego logowania. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim loginu i hasła.

11. W przypadku zmiany danych adresowych, osobowych a także innych dotyczących Reklamodawcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Wydawcy Reklamy o zmianie tych danych lub samodzielnej aktualizacji. Aktualizacji danych dokonuje Reklamodawca po zalogowaniu się na swoje konto.

12. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi, z wyłączeniem przypadków kiedy Reklamodawca w formie pisemnej przekaże Portalowi własne rozwiązania dotyczące elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów.

13. Postanowienia powyższego punktu nie uchybiają prawom autorskim Reklamodawcy do wprowadzonych do bazy danych do których zastosowanie znajdą przepisy prawa autorskiego i praw pokrewnych.

14. Reklamodawca oświadcza, że wszelkie przysłane materiały do wykonania prezentacji lub wprowadzone przez niego samodzielnie dane, materiały nie naruszają praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Reklamodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów (nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków), jakie portal poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

15. Reklamodawca wyraża zgodę na edycję przez portal  materiałów i danych przysłanych lub wprowadzonych przez niego do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu, co nie będzie stanowiło przerobienia lub innej modyfikacji prawnie zabronionej.

16. Zamieszczona treść powinna być poprawna pod względem ortograficznym, gramatycznym i stylistycznym. W momencie stwierdzenia nieprawidłowości portal  zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia reklamy, ogłoszenia, prezentacji lub wpisu, które nie spełniają wymogów opisanych w tym punkcie.

17. Reklamodawca akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na prezentację swoich danych, znaków graficznych oraz treści na łamach portalu, w katalogach oraz serwisach branżowych.

18.Reklamodawca wyraża zgodę na umieszczanie przez portal wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji o produktach lub usługach podmiotów współpracujących z portalem.

§ 3. Odpowiedzialność

1. Reklamy zamieszczane przez Reklamodawcę w portalu powinny pozostawać w zgodzie z polskim prawem oraz z obowiązującymi zasadami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych, a także zwyczajami, normami moralnymi oraz niniejszym regulaminem.

2. Za treści, znaki graficzne, zdjęcia zawarte we wpisie, prezentacji lub Reklamie przysłane przez Reklamodawcę w celu wykonania prezentacji, zlecone do pobrania przez Wydawcę Reklamy ze strony firmowej Reklamodawcy lub samodzielnie przez niego wprowadzone do prezentacji firmy, pełną odpowiedzialność ponosi Reklamodawca. W szczególności za prawdziwość danych i rzetelność treści ogłoszeń.

3. Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczone w portalu, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd klientów.

4. W przypadku naruszenia przez Reklamodawcę postanowień § 3 pkt 1, 2, 3 portal upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia wpisu, reklamy oraz prezentacji, a Reklamodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych wydatków, ani odrębne odszkodowanie.

5. Wydawca Reklamy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń dodawanych do giełdy produktów, giełdy pracy, giełdy nieruchomości samodzielnie przez Reklamodawców oraz ogłoszeń przysłanych do portalu  celem ich wprowadzenia przez Wydawcę Reklamy w ramach aktualizacji.

 6. Zabrania się zamieszczania treści oraz plików graficznych nie mających związku z prowadzoną działalnością Reklamodawcy pod rygorem usunięcia wpisu lub prezentacji bez konieczności informowania Reklamodawcy.

7. Portal nie ponosi wobec Reklamodawcy odpowiedzialności za: straty pośrednie lub wynikowe, jakie Reklamodawca może ponieść - poprzez straty takie należy rozumieć m.in. utratę zysku (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio), utratę renomy bądź dobrej reputacji firmy, a także utratę danych przez Reklamodawcę, polegania przez Reklamodawcę na kompletności, dokładności bądź istnieniu jakiejkolwiek reklamy, bądź w wyniku wejścia przez Reklamodawcę w jakąkolwiek relację bądź zawarcia transakcji z reklamodawcą lub sponsorem, którego reklamy ukazują się w ramach Portalu; zmian, jakie Portal może wprowadzić do usług względnie czasowego lub trwałego zaprzestania świadczenia usług (lub rezygnacji z jakichkolwiek elementów usług); usunięcia, uszkodzenia lub niezachowania materiałów zamieszczanych przez Reklamodawcę, nie przekazania przez Reklamodawcę Portalowi właściwych danych kontaktowych Reklamodawcy; nieprzestrzegania zasady bezpieczeństwa i poufności hasła lub danych konta  na portalu.

            8. Ograniczenie odpowiedzialności Portalu wobec Reklamodawcy stosuje się niezależnie od uprzedzenia  Portalu o możliwości powstania strat oraz okoliczności, iż Portal powinien był z takiej możliwości                         zdawać sobie sprawę.

9. Komentarze, które są obraźliwe, nie związane z tematyką oraz spam Portal, jako Administrator będzie usuwał. Dotyczy to niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, takie przykładowo jak:

a)  treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilnyi kodeks pracy),

b)  treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które: namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego); grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego); obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego); nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego); propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego),

c) treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które: lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego); zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego); obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).

d) treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które: promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.); przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.); promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.); ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych); zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne(art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.).

10.  Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych referencji oraz opinii zamieszczanych przez klientów Reklamodawcy. Wszelkie spory będą rozstrzygane między stronami bez udziału portalu.

11. Portal  nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje względem Reklamodawcy związane z naruszeniem jego praw przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się pod Reklamodawcę przez podmioty trzecie. Wszelkie wynikłe sprawy, o których mowa w poprzednim zdaniu rozstrzygane będą bez udziału Wydawcy Reklamy.

12. Portal  nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Reklamodawcę w konsekwencji skorzystania z jego oferty przez Klienta/Użytkownika. Dotyczy to również odmowy dostarczenia Klientowi towaru przez Reklamodawcę oraz odmowę wykonania usługi.

13. Portal  nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Reklamodawcą, a Klientem/Użytkownikiem jak również nie można traktować portalu jako pełnomocnika w składaniu ofert. We wszelkich wynikłych z tego tytułu nieporozumieniach portal  nie angażuje się w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

14. Portal nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych w skutek działań siły wyższej. W sytuacji, o której mowa w niniejszym punkcie Reklamodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów ani odrębne odszkodowanie.

15. Zabrania się jakichkolwiek działań mających na celu potencjalne lub faktyczne uniemożliwienie prawidłowego działania portalu. Zabrania się w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub jego dobre imię. W przypadku naruszenia tych zasad przez Reklamodawcę portal zastrzega sobie prawo do usunięcia firmy z bazy i podjęcie odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

16. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

17. Regulamin portalu może być w każdym czasie zmieniony przez Wydawcę Reklamy w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.

§ 4. Opcje i warunki realizacji reklam

1. W katalogu firm najwyżej prezentowane są pakiety Premium, poniżej Classic, potem Standard i Wpis. Dodanie nowej firmy do katalogu np. w pakiecie Premium następuje przez umieszczenie jej jako pierwszej nad innymi pakietami Premium dodanymi wcześniej. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku pakietów Classic i Standard, Wpis i Sklep mięsny.

2. W początkowym okresie logo nowo dodanej firmy jest prezentowane na stronie głównej portalu w „ostatnio dodanych firmach” do momentu zarejestrowania nowych sześciu firm.

3. Dodanie Firmy Reklamodawcy do katalogu następuje poprzez wybranie jednego z 5 dostępnych pakietów

- prezentacji w wersji Premium - pakiet płatny według aktualnego cennika, składa się z: logotypu, nazwy firmy, pełnych danych teleadresowych, opisu o firmie wraz ze zdjęciami, 30 produktów, lokalizcji na mapie google, oferty handlowej.

- prezentacji w wersji Classic - pakiet płatny według aktualnego cennika, składa się z: logotypu, nazwy firmy, pełnych danych telkeadresowych, opisu o firmie wraz ze zdjęciami, 15 produktów, lokalizację na mapie google, oferty handlowej.

- prezentacja w wersji Standard - pakiet płatny według aktualnego cennika, składa się z logotypu, nazwy firmy, pełnych danych teleadresowych, opisu o firmie wraz ze zdjęciami, lokalizację na mapie google, oferty handlowej.

- prezentacja w wersji Wpis – pakiet testowy.

- Ogłoszeniodawca- możliwość dodania 1 bezpłatnego ogłoszenia do Giełdy Mięsnej (Kup-Sprzedaj) lub działu Znajdź pracę.

- prezentacja w wersji sklep mięsny - dostępna bezpłanie dla firm posiadających pakiet Premium i Classic.

Funkcjonalności oraz ceny poszczególnych pakietów udostępniane są po rejestracji przez Doradcę ds. rozwiązań e-marketingowych.

4. Portal  dopuszcza możliwość zmiany funkcji poszczególnych pakietów bez podania przyczyny.

5. Portal  ma prawo do przeprowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych, zmiany cen pakietów, udzielania rabatów i bezpłatnych okresów próbnych. Powyższego postanowienia nie stosuje się do Reklamodawców zarejestrowanych w portalu w trakcie trwania umowy.

6. Portal nie gwarantuje stałych lub najwyższych pozycji wpisu lub prezentacji w katalogu, wewnętrznych wynikach wyszukiwania oraz wyszukiwarkach internetowych przez cały czas obowiązywania pakietu. Zmienność pozycji wynika w szczególności z różnego rodzaju doboru słów kluczowych przez Reklamodawcę, otrzymywanych opinii i referencji, a także możliwości licytowania pozycji prezentacji przez pozostałych Reklamodawców.

7. Portal zapewnia politykę prywatności – http://www.firmymiesne.pl/artykul/polityka-prywatnosci,56

8.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez ARGROUP z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Kluczewskiej 2/27 i 28, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r ( Dz. U. nr 133, poz. 883) oraz otrzymywanie informacji handlowych.

9. Wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną i telefoniczną ze strony ARGROUP z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 2, w szczególności na przesyłanie mi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów m.in. w celach promocyjnych i marketingowych.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin został oparty na przepisach prawa polskiego oraz obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej regulacjach.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Portal są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa lub odpowiednia aplikacja;

c)  posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji  dotyczących realizacji zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Regulamin obowiązuje od dnia 11.03.2015, 

Aktualizacja: 27.04.2017

 

 

Portal FirmyMiesne.pl

FirmyMiesne - portal informacyjno - handlowy o rynku mięsa i wędlin w Polsce i na świecie

Drogi Użytkowniku!

Wchodząc na stronę portalu FirmyMiesne.pl przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i dane dotyczące aktywności lub urządzeń użytkownika. Przetwarzamy Twoje dane także w przypadku gdy: rejestrujesz się na portalu FirmyMiesne.pl, chcesz dodać ogłoszenie do Giełdy Mięsnej lub chcesz zamówić usługi online. W przypadku gdy dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, są traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administrator danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania znajdziesz w Polityce Prywatności klikając tutaj. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia danych, przeniesienia danych. Szanujemy Twoja decyzję. Jeśli masz zastrzeżenia w tej kwestii wyślij nam informację na adres biuro@firmymiesne.pl

Proszę kliknij w przycisk "PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub na symbol "X" w górnym rogu tej planszy, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z usług portalu FirmyMiesne.pl, w tym ze stron internetowych i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "komputerowej", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach Cookiem. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.